prof. UAM dr hab. inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz

E-mail: duczer@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6036

profesor UAM

Specjalność: mineralogia

 

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

 • mineralogia i geochemia osadów lądowych i morskich, szczególnie neogeńskich
 • minerały ilaste, mineralizacja kruszcowa w osadach, geologia surowcowa, przeobrażenia postsedymentacyjne osadów.

 

Recenzowane artykuły (po 2000)
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Choiński A., Ptak M., Muszyński A., 2018 – Mineralogy  and  deformation  structures  in components  of  clastic  sediments  from  the  Morasko meteorite  lake  (Poland).  Bulletin  of  Geography.  Physical  Geography  Series,  No.  15:  91–100.
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Michalska D., 2018 – Mineralogy and microstructure of Morasko Meteorite crust , Planetary and Space Science, 164: 44-53.
 • Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Dołęgowska S., Michalik A., Duczmal-Czernikiewicz A., 2015 – Geochemical background of potentially toxic trace elements in soils of the historic copper mining area: a case study from Miedzianka Mt., Holy Cross Mountains, south-central Poland, Environmental Earth Sciences, 74: 4586-4605.
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., 2015 – Mineralogia drobnoziarnistych osadów z krateru meteorytu Morasko; Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (w druku)
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2013 – Evidence of soils and palaeosols in the Poznań Formation (Neogene, Polish Lowland). Geol. Quart., 57, 2, 189-204.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2012 – Pierwiastki ziem rzadkich w wybranych złożach surowców ilastych Niżu Polskiego (neogen). Biul. Państw. Inst. Geol. 448, 2, 419-430.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Diatta J.B., Rachwał L. 2012 – Mineralogia odpadów po flotacji rud miedzi oraz możliwość ich rolniczego zastosowania. Biul. Państw. Inst. Geol. 448, 2, 371-380.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2010 – Metale ciężkie w kopalinach ilastych wybranych złóż Wielkopolski. Biul. Państw. Inst. Geol., nr 439, 2, 297- 301.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2011 – Struktury iłów poznańskich w obserwacjach mikroskopowych jako wskaźniki poligenezy osadów. Biul. Państw. Inst. Geol., 444, 47-54
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2007 – Mineralogia i geochemia iłów poznańskich z wybranych złóż Wielkopolski. Prz. Geol., 55, 6, 479-484
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Jugowiec Nazarkiewicz M., Szydło A., 2006 – The Pliocene-Pleistocene boundary in pelagic oozes of Réunion Island, western Indian Ocean. Acta Geol. Pol. 56, 4, 407-419.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Lorenc S., Stattegger K. 2003 – Mineralogy of the deep-sea sediments around Réunion Island (Western Indian Ocean). Geologos 6, 9-56.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2000 – Zróżnicowanie osadów w rejonie wyspy Réunion (zachodni Ocean Indyjski). Prz. Geol., 48, 8, 748-752.
Monografie
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2013 – Mineralogia i geochemia osadów po flotacji rud miedzi starego i nowego zagłębia miedziowego. 203 str., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 31., Poznań. ISBN 978-83-63400-74-3.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2010 – Geochemistry and mineralogy of the Poznań Formation (Polish Lowland). 86 str., Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geologia, nr 21, Poznań, ISBN 978-83-232-2226-2.
streszczenia
 • Duczmal – Czernikiewicz A.,  Kędzierski M., Muszyński A. 1999 – Biogenic age indexes of volcanogenic deep-sea sediments around Réunion Island (Western Indian Ocean). [W:] W. Stankowski (red): The dating of Quaternary marine and land sediments, Poznań, Poland, 40-41.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Muszyński A. 1999 – Clay minerals from volcanogenic deep-sea sediments around Réunion Island (Western Indian Ocean). [W:] E. Helios – Rybicka, J. Środoń, (eds.): Conference of the  European Clay Groups Association, September 5-9, 1999, Kraków, Poland, 79-80.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Jugowiec-Nazarkiewicz M., Lorenc S. 2001 – Sedymentacja osadów pelagicznych i wulkanogenicznych w zachodnim Oceanie Indyjskim: przykład z rejonu wyspy Réunion. [W:] H. Piekarek-Jankowska (red): Paleoooceanologia i współczesne procesy geologiczne w morzu: 16-19.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Lorenc S., Muszyński A., Stattegger K. 2001 – Wpływ obecności wulkanów na skład mineralny frakcji ciężkiej w osadach oceanicznych z rejonu wyspy Réunion (zachodni Ocean Indyjski). [W:] A. Maliszewska (red): Badania petrologiczne i mineralogiczne. Warszawa, 12.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Lorenc S. 2002 – Mineralogy of the oceanic sediments in the Reunion Island vicinity (Western Indian Ocean). [W:] J. Biernacka, A. Muszyński (red): Zjazd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego i Diageneza, 20-21.09.2001 Pr. Spec. PTMin., 35-38.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Lorenc S., Muszyński A., Stattegger K. 2003 – Biogeniczne i detrytyczne składniki mułów pelagicznych (zachodni Ocean Indyjski) [W:] A. Jankowska (red.): Oceanologiczne aspekty w geologii. Ustka, 24 – 30.06.2003, 25-30.
 • Stefaniak A., Duczmal – Czernikiewicz A, Suchan J., 2005 – Mineralizacja kruszcowa w polu G7/5 w kopalni Rudna (LGOM).   Prz. Geol. 53, 4: 345.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2005 – Geochemia surowców ilastych (neogen) z wybranych złóż południowej Wielkopolski. Prz. Geol. 53, 3: 250.
 • Duczmal – Czernikiewicz, A., Jugowiec – Nazarkiewicz M. & Szydło, A. 2006 – Granica pliocen/plejstocen w pelagicznych osadach węglanowych. Rejon wyspy Réunion, zachodni Ocean Indyjski. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, Oddział Kraków. 62, 38-39.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Górczyński P., Suchan J., Trzeciak P. 2007 – Srebro i molibden w południowej części kopalni Rudna (pole G4/6 LGOM). [W:] Banaszak A. Downorowicz  L. (red). Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi. Nauk.-Techn. Lubin, 96-109.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Zielnica K., Suchan J. 2007 – Wykształcenie osadów powierzchniowych przy zachodniej zaporze zbiornika Żelazny Most. [W:] Banaszak A., Downorowicz  L. (red). Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi. Nauk.-Techn. Lubin, 374-382.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Muszyński A. 2007 – Szkliwa wulkaniczne w osadach pelagicznych z rejonu wyspy Réunion (zachodni Ocean Indyjski).  Prz. Geol., 55, 4, 285.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Zielnica K., Suchan J. 2007 – Mineralogia i geochemia osadów poflotacyjnych w zbiorniku Żelazny Most – wyniki wstępne.  Prz. Geol., 55, 4, 284-285.
 • Jugowiec – Nazarkiewicz M, Szydło A., Duczmal – Czernikiewicz A. 2007 – Calcareous plankton changes cross the pliocene–pleistocene boundaryin pelagic oozes of Réunion Island (Western Indian Ocean). [In]: Krzymińska et al.: 6th Polish Micropalaeontological Workshop „MIKRO-2007”, Abstracts Book, Gdańsk,18 – 20 June, 29-30.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Górczyński P., Suchan J., Trzeciak P. 2007 – Srebro i molibden w południowej części kopalni Rudna (pole G4/6 LGOM). W: Banaszak A., Downorowicz  L. (red). Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi. Nauk.-Techn. Lubin, 96-109
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Zielnica K., Suchan J. 2007 – Wykształcenie osadów powierzchniowych przy zachodniej zaporze zbiornika Żelazny Most.   [W]: Banaszak A., Downorowicz  L. (red). Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi. Nauk.-Techn. Lubin, 374-382.
 • Duczmal- CZernikiewicz A., Suchan J., Zielnica K. 2009 – Mineralogical composition of the sediments from the copper ore processing (an example from Poland). [In]: Conference proceedings, 9th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 20- 26. 06. 2009, Albena, Bulgaria, 559-562 .
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Kapturowska P., Kasbohm J. 2009 – Mineralogy of Upper Triassic clays (southern Polish Lowland) in XRD, SEM and TEM studies. [In]: VII Meeting of the Mineralogical Society of Poland, Święty Krzyż, Mineralogia Spec. Papers, 35, 74.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2009 – Mineralogia osadów po flotacji rud miedzi przy północnej Zaporze zbiornika Żelazny Most, [W:] IV Ogólnopolska Konferencja: Badania Petrologiczne i Mineralogiczne w Geologii, 18-19.05.2009, Warszawa, Prz. Geol. 57, 4, 300.
 • Duczmal – Czernikiewicz, A. 2010 – Struktury glebowe w iłach poznańskich. [W:] J. Rotnicka i in. (red.) Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza – POKOS’4, Smołdzino 21-26.06.2010, Streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek :43-44.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Hałas S., Gebus B., Czupyt Z., 2012 – Stable isotope record of carbonates from the Poznań Formation. [In]: Contemporary problems of Geochemistry, the 2nd Conference, 24-26 .09.2012, Kielce, Mineralogia Spec. Papers, 39: 38-39.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Diatta J.B. Rachwał L., 2012 – Copper and lead accumulation in copper ore wastes and the possibility of their agricultural use. [In]: 19th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland; 19-23.10.2012 Obrzycko. Mineralogia Special Papers, 40, 72-73.
 • Duczmal – Czernikiewicz A., Hałas S., Gebus B., Czupyt Z., 2012 – Stable isotopic composition of carbonates and sulphates from soils and paleosols of the Poznań Formation (Neogene, Polish Lowland). [In]: 19th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland; 19-23.10.2012 Obrzycko. Mineralogia Spec.Papers, 40: 70-71.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 2013 – Crustal evolution and metallogeny in India (by Sarkar, S.C. & Gupta, A.). Book reviews: Geologos, 19, 1-2,168-171.
 • Korolkov A.T., Mielnikova T.M., Primin A.W., Primina S.P., Duczmal – Czernikiewicz A., Koszela S., Muszyński A., Jagodziński R. Szokaluk M – The joint Irkutsk/Poznań Lake Baikal project for education of earth-science students. Geologos 19, 4 (2013): 337–340.
 • Ore deposits Geology: John Ridley. 2013 Duczmal – Czernikiewicz A: Recenzja książki Sedimentology
 • Duczmal-Czernikiewicz A., Lorenc S., Muszyński A., Kapturowska P. 2013 – Podmorskie przeobrażenia szkliw wulkanicznych z rejonu wyspy Reunion (Ocean Indyjski). Mat. Konferencyjne: Geologia morza: Teraźniejszość kluczem do przyszłości. Przeszłość kluczem do przyszłości.
 • Nowak M., Jaworska J., Duczmal – Czernikiewicz A., Wolniewicz P. 2013,, – Kolekcja skarbów ziemi. Przegląd Wielkopolski 3, 101 19-21.
 • Ore deposits Geology: John Ridley.2013 Duczmal – Czernikiewicz A.,Recenzja książki: Geologos,.2, 54, 2014.
 • Szczuciński W, Makohonienko M., Muszyński., Wunneman K., Bronikowska M., Pleskot. K. Szokaluk M ., Artemieva. N., Cerbin S., Duczmal-Czernikiewicz A., Jagodziński R., Lutyńska M., Pisarska – Jamroży M., Rachlewicz. G., van Loon. T, Włodarski, Woszczyk M. Effects on meteorite impact in unconsolidated sediments, Morasko, Poland – outline of a new interdisciplinary project. Conference: GeoFrankfurt 2014 – Dynamik des Systems Erde / Earth Systems Dynamics, At Frankfurt a.M., Germany, Volume: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften Heft 85  DOI: 10.13140/2.1.3191.6809.
 • Duczmal-Czernikiewicz A. Hoska N., Zimny M., Zimny D., 2018 – Minerals and distribution of copper, lead, zinc in soil profiles from the area of the exploitation of cooper deposits (Lower Silesia). Konferencja Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, październik 2018. XXVth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, 25-28 October 2018, Brunów
Prace naukowe przed doktoratem
 • Duczmal A., 1992 – Mineralizacja węglanowo- siarczanowa w iłach poznańskich. Dymaczewo Stare (na SW od Poznania). [W:] J.Wojewoda, Z. Zwoliński (red): Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym.  Przew. Sem. Sedyment. : 106-107.
 • Biernacka J., Burliga S., Duczmal A., Kaczmarek L., Wojewoda J, 1992 – Przewodnik Geologiczny po Wielkopolskim Parku Narodowym, Opis stanowisk: Stare Dymaczewo: 14-18.
 • Duczmal A., 1993 – Mineralizacja siarczanowa w iłach pstrych (neogen) ze Starego Dymaczewa koło Poznania. Prz. Geol., 4: 265-269.
 • Duczmal A., 1993: O mineralizacji siarczanowej w iłach poznańskich w Dymaczewie Starym [W:] J Wojewoda (red): Przyroda WPN: 14-18.
 • Biernacka J., Duczmal – Czernikiewicz A., 1994 – Osady trzeciorzędowe w rejonie Leszna, Głogowa i Zielonej Góry – charakterystyka sedymentologiczna. W: Sedymentacja nnormalna, katastroficzna i wyjątkowa, procesy i produkty. Przewodnik Konerencji: III krajowe spotkanie sedymentologów,  89.
 • Duczmal – Czernikiewicz A. 1995 – Clay intercalations in the Neogene sediments of the Fore – Sudetic Monocline. [W:] Sedimentologetreffen, Kurzfassungen der Vortrage 10: 89-90.