Laboratorium Badań Mineralogicznych

ul. Bogumiła Krygowskiego 12
61-680 Poznań
tel. +48-61-829 6036

Utworzone w 2020 roku Laboratorium Badań Mineralogicznych kontynuuje działalność wcześniejszego Zakładu i Mineralogii Petrologii. Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników są zagadnienia z dziedziny mineralogii i petrologii skał osadowych, magmowych i metamorficznych. Badamy skały osadowe takie jak piaskowce, mułowce, skały ilaste, węglanowe, a także skały wulkaniczne i subwulkaniczne, oraz ultramaficzne ksenolity w bazaltoidach. Prowadzimy również badania mineralogiczne i geochemiczne w strefach  wietrzenia polimetalicznych złóż siarczkowych. Szczególnym przedmiotem badań są też osady zbiorników poflotacyjnych po przeróbce rud Cu. Działalność Laboratorium obejmuje również realizację zadań eksperckich we współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowymi. Obecnie realizowane zadania związane są z rozpoznaniem składników mineralnych we współczesnych organizmach z osadów oceanicznych (ING PAN) i oceną wybranych cech petrograficznych surowców skalnych, takich jak amfibolity, granity, żwiry i piaski (Lafarge S.A.).

Laboratorium Badań Mineralogicznych wyposażone jest w szereg mikroskopów polaryzacyjnych, lup optycznych, korzysta również ze sprzętu znajdującego się w Instytucie Geologii UAM (dyfraktometr rentgenowski ARL Thermo X’tra i mikroskop SEM Hitachi 3700N).

Pracownicy Laboratorium prowadzą wykłady, seminaria, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia z zakresu mineralogii, petrologii, wulkanologii, geologii złożowej i ekonomicznej. Prowadzimy również ćwiczenia terenowe dla studentów różnych roczników geologii.